Vedtægter for Ringe Svømme-Klub

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Ringe Svømme-Klub, RSK. Hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er ved idræt og andet virke at skabe de bedste muligheder for svømning og dermed beslægtet idræt, til fremme af den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af Dansk Svømmeunion, Danmarks Idræts-Forbund (DIF) samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 4. Optagelse af medlemmer
Medlem er enhver, aktivt som passivt, der betaler det i klubben fastsatte medlemskontingent. Ethvert medlem er forpligtiget til at opfylde og følge klubbens, samt de foreningen tilsluttede organisationers love.

§ 5. Udmeldelse og udelukkelse
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 måneds varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grundlag derfor, dog kan udelukkelsen forelægges på den efterfølgende generalforsamling såfremt medlemmet selv ønsker det.

§ 6. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indvarsles mindst 1 måned før afholdelsen ved annoncering i lokal ugeavis eller ved skriftlig indvarsling til medlemmerne.

Eventuelle forslag til behandling indleveres i skriftlig form til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. For medlemmer under 15 år overføres stemmeretten til værgen. Hvis et medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7. Dagsorden
På hver ordinær generalforsamling skal nedennævnte punkter behandles:
1. Mødet åbnes af formanden
2. Valg af dirigent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår og kontingentsatser for kommende medlemsår
7. Valg i henhold til paragraf 11
8. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten flertallet af bestyrelsen, 50 medlemmer, eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig anmodning herom med motiveret forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer, heraf 4 fra forretningsudvalget og 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det tilstræbes, at der er et bestyrelsesmedlem fra såvel K- samt Ø-udvalg. Alle udvalg tildeles en kontaktperson i bestyrelsen.

§ 10. Udvalg
Forretningsudvalget består af formand, kasserer, sekretær og medlemsregistrator. Sidstnævnte er desuden næstformand.

De øvrige udvalg konstituerer sig i henhold til funktionsbeskrivelser, som udarbejdes af udvalgene i samarbejde med bestyrelsen.

Udvalgene varetager den daglige drift inden for hver deres område og fordeler selv det arbejde, der er at udføre. Udvalgene har ansvaret for, at der forefindes orden og ingen uregelmæssigheder, og at medlemmerne efterlever de i paragraf 4 nævnte love.

Udvalgenes økonomiske rammer fastlægges af bestyrelsen, og udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen for overholdelse heraf. Udvalgene kan ikke uden bestyrelsens godkendelse indgå forpligtelser, der er bindende for foreningen.

Enhver indtægt, som måtte være i det enkelte udvalg, indgår ubeskåret i klubbens kasse. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til nye aktiviteter.

Repræsentant/-er fra forretningsudvalget har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§ 11. Valg
Valg i henhold til paragraf 7 stk.7 foretages efter nedennævnte retningslinjer :

  Hvem Lige årUlige år
1 Formand
1
 
2 Kasserer 
1
3 Sekretær 
1
4 Medlemsregistrator
1
 
5
Bestyrelsesmedlemmer
3
2
6 Udvalgsmedlemmer
Alle
Alle
7 Revisor
1
1
8 Revisor supplant
1
 


Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over myndighedsalderen. Såfremt et medlem af forretningsudvalget udtræder, må der afholdes ekstraordinær generalforsamling for nyvalg.

Såfremt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udtræder i utide indtræder en anden fra det pågældende udvalg i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling, hvor der herefter foretages nyvalg. Valgperioden vil blive den resterende periode af den afgåendes valgperiode.

Såfremt et af de øvrige udvalgsmedlemmer udtræder i utide, eller der opstår behov for yderligere medlemmer, kan udvalget supplere sig efter behov.

§12. Vedtægtsændring
Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§13. Forretningsorden
Bestyrelsen og udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Dog har et eventuelt mindretal krav på at få sine synspunkter protokolført. Protokollen underskrives af formanden ved næste møde.

Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§14. Hæftelse og tegning
Ingen af foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningen tegnes ved underskrift af foreningens forretningsudvalg, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§15. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Senest 14 dage før generalforsamlingen afgives regnskabet til revisorerne.

§16. Opløsning
Klubben kan kun opløses eller indgå fusion med en anden klub/forening, når mindst 2/3 af de fremmødte på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum stemmer for forslaget. På den sidste generalforsamling må der kun være dette ene punkt på dagsordenen.

Ved fusion indgår klubbens tilstedeværende midler i fusionen.

Ved opløsning af klubben anmoder den siddende bestyrelse Dansk Svømmeunion om at opbevare klubbens tilstedeværende midler i op til 5 år. I denne periode anmodes Dansk Svømmeunion om en gang årligt at annoncere i en midtfynsk lokalavis om, at der i Dansk Svømmeunion er deponeret midler til opstart af en svømmeklub på Midtfyn. Er der ikke inden periodens udløb oprettet en ny svømmeklub, kan Dansk Svømmeunion frit disponere over midlerne.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 05.08.76.
ændret på ordinær generalforsamling den 28.01.81
ændret på ordinær generalforsamling den 30.01.85
ændret på ordinær generalforsamling den 29.01.87
ændret på ordinær generalforsamling den 16.02.89
ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12.04.89
ændret på ordinær generalforsamling den 28.02.90
ændret på ordinær generalforsamling den 18.02.93
ændret på ordinær generalforsamling den 10.02.94
ændret på ordinær generalforsamling den 13.02.95
ændret på ordinær generalforsamling den 10.02.97
ændret på ordinær generalforsamling den 12.02.07

Rutevejledning