Kutymer for Ringe Svømme-Klub

Ringe Svømme-Klubs kutymer er en række regler, leveregler og retningslinjer, som gælder for klubbens medlemmer, trænere og brugere. Kutymerne er udarbejdet af og bliver vedligeholdt af bestyrelsen, som også godkender disse.

Vi tilstræber at kutymer altid er opdaterede og afspejler hverdagen og året i Ringe Svømme-Klub.

 

1. udgave er oprette i 1990, og jævnligt revideret og vedligeholdt siden.

Sidst revideret juni 2021

Ringe Svømme-Klub’s bestyrelse.

 
Indhold

-             Aflønning til trænere

-             Alkohol/rusmidler

-             Arrangementer på øvrige hold (ikke K-T-hold)

-             Børneattest

-             Budget

-             Deltagelse i stævner

-             Ekstra svømmer på familiehold

-             Elite/bredde

-             Facebook

-             Gaver og kontingentfritagelse til ledere og trænere

-             Hjemmeside/persondata

-             Klubmesterskaber

-             Klubrekorder

-             Klubtøj

-             Kontingentnedsættelse

-             Kørsel til stævner og møder

-             Kørsel til træning

-             Landshold

-             Ledergaver

-             Leder-hjælper spisning

-             Livredder

-             Ny konkurrence- eller talentholdssvømmer

-             Nyhedsbrev

-             Opførsel i svømmehallen

-             Pokaler

-             Oprykning

-             Sponsorer

-             Svømmetorvet og Multitorvet

-             Tilmelding

-             Trænergaver

-             Trænerkutymer

-             Trænertur

-             Udgifter til porto og telefon

-             Udlæg for klubben

-             Åbent Hus

 

Aflønning til trænere

Bestyrelsen har pr. september 2011 indført mulighed for aflønning af trænere. Det gælder kun trænere, der er 15 år og ældre pr 1. september (sæsonstart).

For aflønning gælder, at der ikke er kontingentnedsættelse og ingen årlig gave.

Bortset fra disse forhold ”serviceres” alle trænere på samme vilkår, altså også træner ture/arrangementer.

Der skal afleveres timesedler til kassere, hver måned, med direkte angivelse af antal timer.

 

Alkohol/rusmidler

Det er ikke tilladt for svømmere og trænere under 18 år, at indtage øl, spiritus eller andre rusmidler i forbindelse med træning, træningslejre, trænerture, stævner, kurser og udlands ture.

 

Arrangementer på Øvrige hold (ikke K-T-hold)

1) Ved sæsonstart må der afholdes forældre- og/eller svømmermøde i på svømmetorvet.

2) Midtfyns Fritidscenter giver æbleskiver med drikkelse til alle klubbens medlemmer i december måned. Vi laver en lille hyggelig afslutning på alle hold på svømmetorvet, hvor holdet ønsker hinanden en god jul

3) Sæsonafslutning - er under revision

Det skal tilføjes, at belønningsgaver, bøder m.m. ikke er tilladt.

 

Børneattest

Ringe Svømme-Klub følger til enhver tid DIF’s regler på området.

 

Budget

Forslag til budget til kommende år fra de enkelte udvalg skal være kassereren i hænde senest d. 1. november.

 

Deltagelse i stævner

K- og T-svømmere betaler fast pris for deltagelse i forskellige stævner:

 Alle stævner i Ringe

 Gratis

 RSK Internationale Svømmestævne

 Gratis

 FynSvøm stævner

 Gratis

 Stævner på Fyn

 pr. dag 100 kr.

 Stævner uden for Fyn

 pr. dag 200 kr.

 Tyskland

 3 overnatninger 750 kr.

 Træningslejre i Ringe

 pr døgn 150-200 kr.

 Træningslejre uden for Ringe (i DK)

 pr. døgn 200-250 kr.

 Træningslejre uden for Ringe (i DK)Fastlægges fra gang til gang

 For alle stævner gælder at det nævnte beløb også opkræves, såfremt der sendes afbud senere end 5 uger før arrangementet, eller svømmeren udebliver.

 

Ekstra svømmere på familiehold

Det er OK, at der er en gæste svømmer, familie eller ven med på familiesvømning en enkelt gang, men det er ikke normalt at have gæster med.

 

Elite/bredde

Ringe Svømme-Klub råder ikke pt. over de midler, faciliteter og muligheder, der skal til for at have en international elite, men vi tilstræber at give de svømmere, der ønsker det, de bedst tænkelige vilkår for at udvikle sig under de forudsætninger, vi kan tilbyde i Ringe Svømme-Klub

 

Facebook

Ringe Svømme-Klub står bag flere Facebook sider, som tilgodeser generel klubinformation samt holdspecifik information. Indhold på disse sider overholder de til enhver tid gældende persondata regler. Vi opfordre samtidig brugere til at opretholde en proper kommunikation på disse sider

 

Gaver og kontingentfritagelse til ledere og trænere

Træningstid / Kontingent-nedsættelse / Årlig gave

Gruppe A

10 – 50 min / 50 kr. pr. måned / 350 kr.

Gruppe B

60 – 80 min / 100 kr. pr. måned / 500 kr.

Gruppe C

90 min og mere / Gratis kontingent eller 175 kr. pr mdr. / 750 kr.

Gruppe D

K- og T-trænere / Gratis kontingent eller 175 kr. pr mdr. / 1000 kr.

Bestyrelsesmedlemmer

Gratis kontingent /

Udvalgsmedlemmer

Gratis kontingent /

Støtteforeningens bestyrelse

Gratis kontingent /

 

Hjemmeside / Persondata

Ringe Svømme-Klub ejer hjemmesiden www.rsksvoem.dk. Denne drives af Klubmodul, men opdateres af klubben web-master og udvalgte bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Hjemmeside giver generel information omkring Ringe Svømme-Klub og er samtidig vores tilmeldings portal - dette gælder både hold og events.

Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning

 

Klubmesterskaber

Ethvert af klubbens medlemmer, som har været aktivt medlem af klubben i mindst 3 måneder af den sæson, hvor klubmesterskaberne afholdes, har ret til at deltage i klubmesterskaberne.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan medlemmet svømme Uden for Konkurrence.

 

Klubrekord

Individuelle klubrekorder kan kun sættes af medlemmer, der har været aktivt medlem i mindst de sidste 3 måneder før rekorden sættes.

 

Klubtøj

Klubtøj K-svømmere

K-svømmere kan få udleveret T-shirt og shorts efter behov (max 1 gang pr sæson). K-formand informerer svømmere og forældre. Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk. Vi tilstræber at tøjet er klar til RSK International.

Klubtøj T-svømmere

T-svømmere kan få udleveret T-shirt (1 stk.) efter behov (max 1 gang pr sæson).K-formand informerer svømmere og forældre. Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk. Vi tilstræber at tøjet er klar til RSK International.

Det er en forudsætning for at bestille, at svømmeren har deltaget i mindst to svømmestævner, heraf mindst ét udenbys.

Trænertøj

Trænere får udleveret T-shirt og shorts efter behov (max 1 gang pr sæson). K og Ø-formænd informerer trænere. Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk. Vi tilstræber at tøjet er klar til RSK International.

Udvalgstøj

Udvalgsmedlemmer får udleveret T-shirt (1 stk.) efter behov (max 1 gang pr sæson).

Udvalgsmedlemmer er selv ansvarlige for at få bestilt Bestilling foregår på www.rsksvoem.dk.

 

Yderligere klubtøj svømmere, trænere og udvalgsmedlemmer

Nye svømmere, trænere eller ledere kan få T-shirt og shorts (som ovenstående) ved ekstra bestillingsrunde 1. januar.

”Efter behov” dækker over, at klubben dels ønsker, at alle har pænt nyt klubtøj, samtidig med vi mener, at tøjet kan benyttes gennem flere sæsoner!

Intersport. Klubbens kontaktperson aftaler procedure og bestilling med Intersport. Kontaktpersonen modtager også fakturaen fra Intersport til godkendelse.

 

Kontingentnedsættelse

En voksen træner kan overføre kontingentnedsættelsen til et eller flere hjemmeboende børn.

 

Kørsel til stævner og møder

Ved kørsel til udenøs stævner, kan officials, holdledere og forældre der er blevet bedt om at køre indsende ansøgning om refusion til kassereren. Der afregnes til statens laveste takst

Biler med plads til 9 personer eller flere afregnes med dobbelt takst.

Bestyrelsen har bestemt at chaufføren i bilen skal have haft kørekort i mindst 2 år. Dog kan dette fraviges, hvis dette accepteres af såvel passagererne og disses forældre.

 

Kørsel til træning

I særlige tilfælde dækker Ringe Svømme-Klub træneres transport til træning. Ansøgning om refusion indsendes til formanden, da dette er en del af ansættelsesaftalen.

 

Landshold

En svømmer, der udtages/kvalificerer sig til et landshold, hædres ved først givne lejlighed med en blomst.

K-udvalget sørger for dette.

Udgifterne for deltagelse på landshold (træning og stævner) deles ligeligt mellem svømmeren og klubben.

 

Ledergaver

Bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen, får en gave (grundbeløb 200 kr. og hertil 50 kr. pr. følgende år i bestyrelse) ved udtrædelsen. Eventleder eller formand sørger for disse gaver.

 

Leder-hjælper spisning

Ringe Svømme-Klub og Støtteforeningen afholder af og til en fælles aften for alle hjælpere på alle tænkelige niveauer. Festen afholdes i begyndelsen af januar. De 2 bestyrelsesformænd udsender i fællesskab invitationen, der sendes omkring 1. december til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer fra Ringe Svømme-Klub og Støtteforeningen. Andre trofaste hjælpere (official, forplejningspersonale fra skolen m.m.) er også velkomne.

 

Livredder

Der gælder følgende regler for livreddere i Ringe Svømmehal:

1. Din bassin- eller erhvervsprøve er gyldig (maksimalt 1 år gammel)

2. Du er fortrolig med livreddende førstehjælp herunder brugen af hjertestarter, genoplivningsudstyr og alarmtelefon.

3. Du er først og sidste person i lokalet når der er brugere i svømmehallen. Eneste gyldige grund til ikke at være til stede i selve svømmehallen er et kortvarigt toiletbesøg. Dette er kun lovligt efter aftale med én tilstedeværende voksen.

4. Du er ansvarlig for ”god ro og orden” i svømmehallen. Sørg for at brugerne opfører sig ordentligt og rydder op efter sig selv.

5. Udefra kommende livreddere og livredningsdommere, der ikke tidligere har været i Ringe svømmehal, skal kontakte MFC for en briefing af de lokale forhold og sikkerhedsregler inden træningen påbegyndelse.

6. Hvis der sker uheld skal MFC altid hurtigt have besked, så korrekte informationer til myndigheder og presse kan videregives.

 

Ny konkurrence- og talentholdssvømmer (ude fra)

Såfremt en svømmer, der ikke er medlem af Ringe Svømme-Klub, ønsker at blive konkurrence eller talentholdssvømmer i Ringe Svømme-Klub, skal denne svømmer henvende sig til klubbens formand for at blive tilmeldt. Dette gælder også før eventuel prøvetræning. Dette er bl.a. for at sikre, at gældende regler for ud- og indmeldelse, kontingentrestance, startberettigelse, mv. er i orden. Samtidig orienteres svømmeren om kontingentsatser og klubbens særlige tilskudsregler for nye svømmere.

Først når alle formelle krav er i orden, er svømmeren startberettiget for Ringe Svømme-Klub.

For de tre første måneder gælder følgende regler:

Svømmeren kan kun deltage i klubmesterskaber Uden for konkurrence.

Svømmeren kan ikke sætte individuelle klubrekorder

Svømmeren skal betale den fulde pris (startpenge, transport, kost og logi mv.) for deltagelse i weekendstævner, træningslejre mv.

I det første år gælder: Svømmeren betaler selv alle udgifter forbundet med deltagelse på landshold

I det næste år: Svømmeren får dækket 25% af udgifterne forbundet med deltagelse på landshold

Efter 2 år: Svømmeren får dækket 50% af udgifterne forbundet med deltagelse på landshold.

 

Nyhedsbrev

Der udsendes nyhedsbrev 3 gange pr. sæson (opstart, jul, tilmelding), til klubbens medlemmer, udvalg, trænere og officials. Ved særlige lejligheder vil nyhedsbrevet blive sendt til alle profiler i Klubmodul.

 

Opførsel i svømmehallen

Der er kun ganske få nedskrevne regler omkring opførsel i svømmehallen, idet langt det meste bygger på almindelig sund fornuft. Hertil gælder følgende faste regler:

- Grundig vask før træning

- Voldsom leg er ikke tilladt.

- Det er ikke tilladt at løbe i svømmehallen.

- Det er ikke tilladt at springe ud på, gå eller stå på store svømmeplader, der er nær kanten i bassinet.

- Ingen foto og video i omklædning. Person specifikke fotos i svømmehallen kun tilladt med samtykke.

 

Pokaler

Ringe Svømme-klub har følgende vandrepokaler, der alle uddeles på pokalaftenen:

50 pokaler til alle vindere ved klubmesterskaberne.

3 Fiduspokaler (Fidus 1, Fidus 2, Fidus 3) til konkurrenceholdssvømmere.

1 Ruds pokal til leder.

1 DINO’s pokal til en træner.

 

Derudover findes der 2 pokaler, som vandrer, når en ny nål erobres, og som må opbevares i max 1 år.

1 sølvdelfinnål-pokal

1 guldnål-pokal (Klubben giver en guldkæde til en erobret guldnål)

K-T-udvalget styrer disse pokaler.

 

Oprykning

Som svømmer i svømmeskolen kan man blive tilbudt træning i vores konkurrenceafdeling. Denne udvælgelse forestås af trænere i konkurrenceafdeling i samarbejde med holdets træner.

I konkurrenceafdeling (konkurrence- og Ø-Max/Talent svømmere) vil trænere løbende vurdere hvem og hvor mange der skal tilbydes plads på andre hold.

Vi tilstræber at involvere forældre inden der gives besked til svømmeren. Dette foregår ved henvendelse fra et bestyrelsesmedlem i form af fyldig information til forældrene, før barnet informeres.

 

Sponsorer

Før der rettes henvendelse til forretninger, firmaer, virksomheder, banker mv. om at være sponsor (annoncer, gaver, penge, varer m.m.) skal formanden kontaktes. Denne fører en total liste over de firmaer, der er kontaktet fra Ringe Svømme-klub, så vi ikke henvender os til samme sponsor emne for ofte.

 

Svømmetorvet og Multitorvet

Ringe Svømme-klubs svømmetorv og multitorv er et fællesområde for klubbens medlemmer og fritidscentrets andre brugere.

Svømmetorv og multitorv er delt op i et opholdsområde og et dry-land lokale.

For opholdsområdet gælder generelle regler for Midtfyns Fritidscenter.

For dry-land lokale gælder at det afleveres ryddet for udstyr og borde efter brug. Lokalet må ikke anvendes til garderobe, her henvises til omklædning.

Projektor og lærred kan benyttes frit, ved defekt skal dette straks meddeles til et bestyrelsesmedlem.

Vi opfordrer alle til at behandle begge område med respekt. De er finansieret af Ringe Svømme-Klub, og er vores ansigt ud af til ved stævner.

 

Tilmelding

Er delt op i to faser.

Fase 1. Tilmelding for eksisterende medlemmer.

Fase 2. Tilmelding åben for alle.

Tilmelding foregår via klubbens hjemmeside www.rsksvoem.dk, hvor der ligeledes informeres om dato for faser.

Trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har mulighed for at tilmelde sig til kommende svømmesæson i fase 1. Der sendes ikke oplysninger ud om dette. Der kan tilmeldes personer fra den pågældende husstand.

 

Trænergaver

Udleveres ved afslutningen af sæsonen.

Hvis træneren kun fungerer en del af sæsonen eller en del af holdets træningstid, gives en mindre gave.

Alle trænere, der går til og med 5. klasse, bliver i gave-gruppe A.

Formand for Ø-udvalget sørger for gavekort.

 

Trænerkutymer

1. Forældre i svømmehallen:

I forbindelse med træning på holdene er forældrene velkomne til at overvære træningen i svømmehallen. Dette er vigtigt af flere grunde:

At forældrene interesserer sig for sit barn

Kontakt mellem trænere (=klub) og forældrene

Forældrene opdrages til at være med i svømmeklubarbejde, så de senere kan ”overtales” til job som træner, official, leder.

Det er imidlertid oplagt, at det i nogle sammenhænge er en god ide at lave en aftale mellem trænere og forældre om, at forældrene i en periode bliver væk fra svømmehallen. Dette f.eks. for at barnet måske bedre kan koncentrere sig.

2. Trænerne på begynderhold afgør selv, om de vil undervise i vandet eller fra bassinkanten. Det er imidlertid oplagt, at det ofte vil være en fordel, at den ene eller evt. begge trænere er i vandet.

 

Trænertur

Der afholdes årligt et eller flere arrangementer for alle klubbens trænere. Klubbens bestyrelse arrangerer og inviteres også med. Evt. delbetaling for disse arrangementer vil fremgå af indbydelsen.

 

Udgifter til porto og telefon

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt trænere, der har udgifter i forbindelse med deres hverv for Ringe Svømme-Klub, kan – ved henvendelse til kassereren – få disse dækket efter følgende retningslinjer:

Porto: Dækkes efter regning

Telefon: Dækkes efter skønnet forbrug

Andre udgifter: Dækkes efter regning/skønnet forbrug.

 

Udlæg for klubben

Bilag vedrørende udlæg for klubben bedes afleveret til kassereren sammen med alle nødvendige oplysninger.

 

Åbent Hus

Ringe Svømme-Klub bestræber at holde ”Åbent Hus” i afgrænsede tidsrum i skolernes efterårsferie og vinterferie.

Til åbent hus må medlemmerne komme så tit de har lyst, og de må være ledsaget af forældre, søskende, ægtefælle, bedsteforældre og lign. familiemedlemmer.

Formand for Ø-hold finder livreddere, så der altid er 2 livreddere til stede

Rutevejledning