Kutymer for Ringe Svømme-Klub

(i alfabetisk orden)
 
Aflønning til trænere

Bestyrelsen har pr. september 2011 indført en aflønning for trænere fra 15 år, (skæringsdato er 1. september). Det gælder kun trænere, der er 15 år og ældre pr 1. september (sæsonstart). For aflønning gælder, at der ikke er kontingentnedsættelse, ingen årlig gave og ingen evt. afregning for livredderfunktion. Bortset fra disse forhold ”serviceres” alle trænere på samme vilkår, altså også trænerture/træner-arrangementer. Der skal afleveres timesedler med direkte angivelse af antal timer.

Alkohol

Ingen øl eller spiritus i forbindelse med træningslejre, trænerture, stævner, kurser og udlandsture for svømmere.

Arrangementer på Øvrige hold (ikke K-T-hold)

1) Ved sæsonstart må der afholdes forældre- og/eller svømmermøde i klublokalet. Der må serveres kaffe, the og saft med kage.

2) Ved juletid bliver samtlige medlemmer inviteret i Nyborg Badeland.

3) Ved sæsonafslutningen uddeles der is til alle medlemmerne den sidste træningsgang. Motionsholdene tirsdag aften har egen sæsonafslutning. Traktementet (fx sandwich) dækkes efter regning til kassereren.

Babyholdene står selv for deres sommerafslutning, de råder over 10 kr. pr. baby.

Såfremt et hold/holdets trænere ønsker at holde andre arrangementer i årets løb, skal dette på forhånd aftales med formanden for Ø-udvalget.

Det skal tilføjes, at belønningsgaver, bøder m.m. ikke er tilladt.

Børneattest

Ringe Svømme-Klub følger til enhver tid DIF’s regler på området.

Budget

Forslag til budget til kommende år fra de enkelte udvalg skal være kassereren i hænde senest d. 1. november.

Deltagelse i stævner

K- og T-svømmere betaler fast pris for deltagelse i forskellige stævner:

 Alle stævner i Ringe Gratis
 RSKs Internationale Svømmestævne  Gratis
 RSKs EDC Cup Gratis
 FynSvøm stævner  Gratis
 Stævner på Fyn pr. dag 30 kr.
 Alle stævner uden for Fyn pr. dag 150 kr.
 Tyskland 3 overnatninger 600 kr.
 Træningslejre i Ringe pr døgn (afhængig af forplejning) 100-200 kr.
 Træningslejre uden for Ringe (i DK) pr. døgn 150 kr. 

For alle stævner gælder, at det nævnte beløb også opkræves, såfremt der sendes afbud senere end 5 uger før arrangementet, eller svømmeren udebliver.

DMH-fest

Der kan holdes en officiel DMH-fest umiddelbart efter hjemkomst. Menuen er selvbetalt med sodavand. Svømmere over 18 år kan denne aften få lov at nyde alkohol i RSK-regi, men med måde. Efter kl. ca. 21.30/22.00 afholdes en privat fest, som Ringe Svømme-Klub ikke er del af, og ikke er arrangør af. Det er med andre ord arrangørerne og deltagerne (med forældre) der er ansvarlige for denne del af festen. Her

mener vi i Ringe Svømme-Klub ikke, at børn under 15 år, (aldersgrænsen valgt ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger) bør deltage. Samtidig vil vi gerne påpege, at vi fra Ringe Svømme-Klubs side mener, der er den sædvanlige skolegang om mandagen.

Ekstra svømmere på familiehold

Det er OK, at der er en gæstesvømmer, familie eller ven med på familiesvømning en enkelt gang, men det er ikke normalt at have gæster med.

Elite/bredde

Ringe Svømme-Klub råder ikke pt. over de midler, der skal til for at have en elite.

Gaver og kontingentfritagelse til ledere og trænere

Træningstid:

Kontingent-nedsættelse:

Årlig gave:

Gruppe A

10 – 50 min

50 kr. pr. måned

350,- kr.

Gruppe B

60 – 80 min

100 kr. pr. måned

500,- kr.

Gruppe C

90 min og mere

Gratis kontingent eller 175 kr. pr mdr.

750,- kr.

Gruppe D

K- og T-trænere

Gratis kontingent eller 175 kr. pr mdr.

1000,- kr.

Bestyrelsesmedlemmer

Gratis kontingent

Udvalgsmedlemmer

Gratis kontingent

Støtteforeningens bestyrelse

Gratis kontingent

Julehilsen

Julehilsen i form af fx kort eller gave til alle trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer – besluttes af bestyrelsen.

Klublokale

Ringe Svømme-klubs klublokale er en service for medlemmerne, hvor socialt samvær sættes i højsædet frem for det økonomiske.

Klublokalet er aflåst uden for normal træningstid, men låses op efter ugeplanen.

Ordensregler i klublokalet:

1. Lokalet skal efterlades i samme stand som det forefindes.

2. Der må ikke tages ting fra køleskabet uden aftale.

3. Tasker og lignende har plads i garderoben.

4. Ingen ophold i køkkenet uden tilladelse.

Klubmesterskaber

Ethvert af klubbens medlemmer, som har været aktivt medlem af klubben i mindst 3 måneder af den sæson, hvor klubmesterskaberne afholdes, har ret til at deltage i klubmesterskaberne.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, kan medlemmet svømme Uden for Konkurrence.

Klubrekord

Individuelle klubrekorder kan kun sættes af medlemmer, der har været aktivt medlem i mindst de sidste 3 måneder før rekorden sættes.

Klubtøj

Klubtøj K-svømmere

K-svømmere kan få udleveret T-shirt og shorts efter behov (max 1 gang pr sæson). K-formand informerer svømmere og forældre, der selv skal rette henvendelse til Intersport i Ringe for at bestille senest den 1. oktober og dermed være klar til RSK International.

Klubtøj T-svømmere

T-svømmere kan få udleveret T-shirt (1 stk.) efter behov (max 1 gang pr sæson). K-formand informerer svømmere og forældre, der selv skal rette henvendelse til Intersport i Ringe for at bestille senest den 1. oktober og dermed være klar til RSK International.

Det er en forudsætning for at bestille, at svømmeren har deltaget i mindst to svømmestævner, heraf mindst ét udenbys.

Trænertøj

Trænere får udleveret T-shirt og shorts efter behov (max 1 gang pr sæson). K-formand og Ø-formand informerer trænerne, der selv skal rette henvendelse til Intersport i Ringe for at bestille senest den 1. oktober.

Udvalgstøj

Udvalgsmedlemmer får udleveret T-shirt (1 stk.) efter behov (max 1 gang pr sæson). Udvalgsmedlemmer er selv ansvarlige for at få bestilt til de kendte datoer: 1. oktober, 1. januar eller 1. april

Yderligere klubtøj svømmere, trænere og udvalgsmedlemmer
Nye svømmere, trænere eller ledere kan få T-shirt og shorts (som ovenstående) ved ekstra bestillingsrunde 1. januar og 1. april. (hvert kvartal!)

”Efter behov” dækker over, at klubben dels ønsker, at alle har pænt nyt klubtøj, samtidig med vi mener, at tøjet kan benyttes gennem flere sæsoner!

Intersport. Klubbens kontaktperson aftaler procedure med Intersport, og sørger for, at kun medlemmer af Ringe Svømme-Klub, der opfylder ovenstående regler, modtager klubtøj. Kontaktpersonen modtager også fakturaen fra Intersport til godkendelse.

Kontingentnedsættelse

En voksen træner kan overføre kontingentnedsættelsen til et eller flere hjemmeboende børn.

Kørsel til stævner og møder

Ved kørsel til udenøs stævner, kan officials, holdledere og forældre der er blevet bedt om at køre indsende opgørelse til kasseren.

Biler med plads til 9 personer eller flere afregnes med dobbelt takst.

Bestyrelsen har bestemt at chaufføren i bilen skal have haft kørekort i mindst 2 år. Dog kan dette fraviges, hvis dette accepteres af såvel passagererne og disses forældre.

Kørsel til træning

I særlige tilfælde dækker Ringe Svømme-Klub træneres transport til træning. Ansøgning til kassereren.

Landshold

En svømmer, der udtages/kvalificerer sig til et landshold, hædres ved først givne lejlighed med en blomst.

K-T-udvalget sørger for dette.

Udgifterne for deltagelse på landshold (træning og stævner) deles ligeligt mellem svømmeren og klubben.

Ledergaver

Bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen, får en gave (grundbeløb 200 kr. og hertil 50 kr. pr. følgende år i bestyrelse) ved udtrædelsen. Eventlederen sørger for disse gaver.

Leder-hjælper-spisning

Ringe Svømme-Klub og Støtteforeningen afholder hvert år en fælles aften for alle hjælpere på alle tænkelige niveauer. Festen afholdes i begyndelsen af januar. Det er bestyrelsen for Støtteforeningen, der står for det praktiske i forbindelse med festen. De 2 bestyrelsesformænd udsender i fællesskab invitationen, der sendes omkring 1. december til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer fra Ringe Svømme-Klub og Støtteforeningen. Andre trofaste hjælpere (official, forplejningspersonale fra skolen m.m.) er også velkomne.

Livredder

Der gælder følgende regler for livreddere i Ringe Svømmehal:

1. Din bassin- eller erhvervsprøve er gyldig (maksimalt 1 år gammel)

2. Du er fortrolig med livreddende førstehjælp herunder brugen af hjertestarter, genoplivningsudstyr og alarmtelefon.

3. Du er først og sidste person i lokalet når der er brugere i svømmehallen. Eneste gyldige grund til ikke at være til stede i selve svømmehallen er et kortvarigt toiletbesøg. Dette er kun lovligt efter aftale med én tilstedeværende voksen.

4. Du er ansvarlig for ”god ro og orden” i svømmehallen. Sørg for at brugerne opfører sig ordentligt og rydder op efter sig selv.

5. Du er ALTID iført livredder T-shirt, shorts og fornuftigt fodtøj.

6. Det store bassin efterlades altid uden banetov eller vendeflag.

7. Udefra kommende livreddere og livredningsdommere, der ikke tidligere har været i Ringe svømmehal, skal kontakte MFC for en briefing af de lokale forhold og sikkerheds regler inden træningen påbegyndelse.

8. Hvis der sker uheld skal MFC altid hurtigt have besked, så korrekte informationer til myndigheder og presse kan videregives.

Ny konkurrence- og talentholdssvømmer

Såfremt en svømmer, der ikke er medlem af Ringe Svømme-Klub, ønsker at blive konkurrence eller talentholdssvømmer i Ringe Svømme-Klub, skal denne svømmer henvende sig til klubbens formand for at blive tilmeldt. Dette gælder også før eventuel prøvetræning. Dette er bl.a. for at sikre, at gældende regler for ud- og indmeldelse, kontingentrestance, startberettigelse, mv. er i orden. Samtidig orienteres svømmeren om kontingentsatser og klubbens særlige tilskudsregler for nye svømmere.

Først når alle formelle krav er i orden, er svømmeren startberettiget for Ringe Svømme-Klub.

For de tre første måneder gælder følgende regler:

Svømmeren kan kun deltage i klubmesterskaber Uden for konkurrence.

Svømmeren kan ikke sætte individuelle klubrekorder

Svømmeren skal betale den fulde pris (startpenge, transport, kost og logi mv.) for deltagelse i weekendstævner, træningslejre mv.

I det første år gælder: Svømmeren betaler selv alle udgifter forbundet med deltagelse på landshold

I det næste år: Svømmeren får dækket 25% af udgifterne forbundet med deltagelse på landshold

Efter 2 år: Svømmeren får dækket 50% af udgifterne forbundet med deltagelse på landshold.

Nyhedsbrev

Der udsendes ca. 1 gang om måneden elektronisk nyhedsbrev til klubbens medlemmer, udvalg, trænere og officials.

Opførsel i svømmehallen

Der er kun ganske få nedskrevne regler omkring opførsel i svømmehallen, idet langt det meste bygger på almindelig sund fornuft. Hertil gælder følgende faste regler:

- Det er ikke tilladt med voldsom leg.

- Det er ikke tilladt at løbe i svømmehallen.

- Det er ikke tilladt at springe ud på, gå eller stå på store svømmeplader, der er nær kanten i bassinet.

Pokaler

Ringe Svømme-klub har følgende vandrepokaler, der alle uddeles på pokalaftenen:

50 pokaler til alle vindere ved klubmesterskaberne.

2 pokaler til bedste pige/dreng uden for K-T-hold i 50m bryst.

3 Fiduspokaler (Fidus 1, Fidus 2, Fidus 3) til konkurrenceholdssvømmere.

1 Ruds pokal til leder.

1 DINO’s pokal til en træner.

3 pokaler i vandpolo til senior, junior og ungdom

1 ”slagterkniv” til den vandpolospiller, der har begået flest fejl i sæsonen.

Derudover findes der 2 pokaler, som vandrer, når en ny nål erobres, og som må opbevares i max 1 år.

1 sølvdelfinnål-pokal

1 guldnål-pokal (Klubben giver en guldkæde til en erobret guldnål)

K-T-udvalget styrer disse pokaler.

Sponsorer

Før der rettes henvendelse til forretninger, firmaer, virksomheder, banker mv. om at være sponsor (annoncer, gaver, penge, varer m.m.) skal formanden kontaktes. Denne fører en total liste over de firmaer, der er kontaktet fra Ringe Svømme-klub, så vi ikke henvender os til samme sponsoremne for ofte.

Tilmelding

Trænere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har mulighed for at tilmelde sig til kommende svømmesæson i fase 1. Der sendes ikke oplysninger ud om dette. Der kan tilmeldes personer fra den pågældendes husstand.

Trænergaver

Udleveres ved afslutningen af sæsonen.

Hvis træneren kun fungerer en del af sæsonen eller en del af holdets træningstid, gives en mindre gave.

Alle trænere, der går til og med 5. klasse, bliver i gave-gruppe A.

Formand for Ø-udvalget sørger for gavekort.

Trænerkutymer

1. Forældre i svømmehallen:

I forbindelse med træning på holdene er forældrene velkomne til at overvære træningen i svømmehallen. Dette er vigtigt af flere grunde:

  • At forældrene interesserer sig fores barn
  • Kontakt mellem trænere (=klub) og forældrene
  • Forældrene opdrages til at være med i svømmeklubarbejde, så de senere kan ”overtales” til job som træner, official, leder.

Det er imidlertid oplagt, at det i nogle sammenhænge er en god ide at lave en aftale mellem trænere og forældre om, at forældrene i en periode bliver væk fra svømmehallen. Dette f.eks. for at barnet måske bedre kan koncentrere sig.

2. Trænerne på begynderhold afgør selv, om de vil undervise i vandet eller fra bassinkanen. Det er imidlertid oplagt, at det ofte vil være en fordel, at den ene eller evt. begge trænere er i vandet.

Trænertur

Der afholdes årligt et eller flere arrangementer for alle klubbens trænere. Klubbens bestyrelse arrangerer og inviteres også med. Evt. delbetaling for disse arrangementer vil fremgå af indbydelsen.

Udgifter til porto og telefon

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt trænere, der har udgifter i forbindelse med deres hverv for Ringe Svømme-Klub, kan – ved henvendelse til kassereren – få disse dækket efter følgende retningslinier:

Porto: Dækkes efter regning

Telefon: Dækkes efter skønnet forbrug

Andre udgifter: Dækkes efter regning/skønnet forbrug.

Udlæg for klubben

Bilag vedrørende udlæg for klubben bedes afleveret til kassereren sammen med alle nødvendige oplysninger.

Åbent Hus

Ringe Svømme-Klub holder ”Åbent Hus” i skolernes efterårsferie, vinterferie og påskeferie. Til åbent hus må medlemmerne komme så tit de har lyst, og de må være ledsaget af forældre, søskende, ægtefælle, bedsteforældre og lign. familiemedlemmer.

Formand for Ø-hold finder trænere, så der altid er 1 træner til stede sammen med den ansatte livredder.

Udarbejdet af bestyrelsen for Ringe Svømme-Klub fra 1990, jævnligt revideret og vedligeholdt siden.

Sidst revideret februar 2016

 

Rutevejledning